Information om sekretess

Information om data skydds policy för Citywatches.se (alias “webbplatsen”).

1,0. Citywatches.se förklarar hur vi bearbetar data, det är rättsliga grunder och strävan efter legitima affärs intressen av Citywatches.se eller associerade tredje part samt kategorier av mottagare.

1,1. ringa våra webbplatser/applikationer

Cookies, log-filer, spårning, sociala medier plugins
När du öppnar vår webbplats, data överförs via Internet till vår webb server (er). Detta sker via webbläsaren på den enhet som du använder. Insamlade data lagras i temporärt loggfiler. Dessa loggfiler innehåller följande data och lagras tills de tas bort automatiskt; datum och tid för hämtning av information, namn på den webb sida som begärs, Värvaren-URL (om du anlände via en länk), IP-adress för den begär ande enheten, laddnings tid, överförd data mängd och kompletterande information, d.v.s. webb läsar version och namn på Internet Tjänsteleverantör. Citywatches.se använder sig av “cookies”, spårnings verktyg och inriktnings metoder och insticks program för sociala medier. För att samla in dessa data kan en cookie ställas in på din dator eller enhet när du besöker våra tjänster. Cookies innehåller en liten mängd information som gör det möjligt för våra webb servrar att känna igen dig. Vi lagrar information som vi samlar in via cookies, loggfiler och/eller genomskinliga GIF-filer för att registrera dina preferenser. Vi kan också automatiskt samla in information om din användning av funktioner i våra tjänster, om funktionaliteten hos våra tjänster, besöks frekvens och annan information som rör dina interaktioner med tjänsterna.

Citywatches.se kan lagligt erhålla och bearbeta IP-adressen enligt artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi behöver denna information för att:

 • Säkerställa bekvämt användar gränssnitt för vår webbplats och/eller applikation (eller båda),
 • Säkerställa en smidig överföring av data,
 • Säkerställa data säkerhet.

Vi skulle vilja bekräfta att med ovanstående information, kan vi varken direkt fastställa din identitet, eller sluta andra person uppgifter.

Alla insamlade data raderas automatiskt när de inte längre behövs.

1,2. motivering, genomförande och/eller uppsägning av avtal

1.2.1. data behandling vid avtalets ingående
Om du registrerar dig hos Citywatches.se eller någon av våra appar, eller köper en produkt från vår webbplats, kommer vi att behandla de uppgifter som krävs för att slutföra transaktionen. Detta inkluderar:

 • Fullständigt namn
 • Faktureringsadress
 • Leverans adress
 • E-postadress
 • Fakturerings-och betalnings uppgifter
 • Telefonnummer

Den rättsliga grunden för insamling av ovanstående information är artikel 6 (1) (a) och (b) GDPR.

Så länge vi inte använder dina uppgifter i annonserings syfte (se nedan 1,3), lagrar 1e de data som samlats in för att genomföra köpet. Varaktigheten av sådan lagring styrs av nödvändighet t. ex. lagstadgad eller potentiell kontrakts enlig garanti och garanti rätt.

Dessutom, efter utgången av ovanstående period, information bevaras för att uppfylla vår lagstadgade skyldighet att handels-och skatte lagarna.

För att bearbeta ett köp en produkt via våra webbplatser/app, krävs följande ytterligare data behandling:

Dina betalnings uppgifter kommer att krypteras och vidarebefordras säkert till våra betal tjänst leverantörer för behandling av din betalning. Information som din leverans adress, e-postadress och telefonnummer skickas vidare till våra logistik-och sändnings partners så att de kan skicka dig (och oss) en antyelse när produkten har levererats och förväntat leverans datum.

Logistik partnern (-erna) kan kontakta dig för att fastställa lämplig leverans tid.

1.2.2. kredit värdighet och överföring till kreditupplysnings byråer

Citywatches.se ger i allmänhet sina kunder möjlighet att köpa varor med osäkra betalnings metoder.

Generellt sett finns det två typer av betalningsmekanism som erbjuds:

Säker, online och,

Inte säker offline.

För att skydda våra affärs intressen kan Citywatches.se i vissa fall kontrol lera kundens kredit värdighet innan du beviljar alternativet att använda osäkra betalnings metoder.

Inom denna ram har Citywatches.se rätt att använda negativ kredit upplysning, som den har samlat in för respektive kund. Dessutom har Citywatches.se rätt att ge negativ kredit upplysning om respektive kund till de andra affärs bekanta i Citywatches.se. Detta görs för att minimera utsikterna till förluster på grund av bedrägerier.

I fall där en kund väljer att använda osäkra betalnings medel, Citywatches.se har rätt att använda kredit upplysningar som erhållits i syfte att beräkna sannolikheten för utebliven betalning och bedrägeri. Denna beräkning görs via intern poängsättning och baseras på en erkänd matematisk statistisk procedur. I synnerhet de data som används i interna poängsättnings resultat från en kombination av följande data Kategorier: adress data, ålder, önskade betalnings villkor, order Sök väg och sortiments grupper. Som en del av den interna poängsättningen används endast sådana data som kunden har angivit för oss. Som en del av granskningen av huruvida en osäker betalnings metod kan beviljas har vi också rätt att erhålla kredit upplysningar om dig från ett externt kredit institut.

I syfte att begära kredit upplysning överförs följande information till det externa kredit upplysnings organet: förnamn, efter namn, post adress, födelse datum.

Som en del av kredit kontrollen kan vi med hjälp av en automatiserad process besluta om du får önskad osäker betalnings metod (avbetalning/faktura). Till exempel, när du lämnar in en negativ kredit upplysning av en informations byrå eller vid beräkning av en otillräcklig poäng inom ramen för den interna poängsättningen, kan ett avslag på den önskade betalnings metoden utföras automatiskt. Du kan hävda rätten för oss att göra en manuell genom gång av det automatiserade beslutet. Dessutom har du rätt att göra egna synpunkter och att ifrågasätta beslutet.

Behandlingen av dina uppgifter som en del av kredit kontrollen utförs på grund val av artikel 6 (1) (b) DSGVO och artikel 6 (1) (f) GDPR. I princip har vi ett legitimt intresse av att genomföra en kredit kontroll när du väljer en osäker betalnings metod (avbetalning/faktura köp) av dig.

1.2.3 användning av uppgifter i syfte att förebygga bedrägerier
Den information som du anger i samband med en order kan användas för att kontrol lera att det finns en atypisk beställnings process (till exempel samtidig beställning av ett stort antal varor till samma adress med hjälp av olika kund konton). I princip finns det ett berättigat intresse av att en sådan översyn utförs. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 (1) (f) GDPR.

1.2.4. överföring av uppgifter till transport
tjänste leverantörer i syfte att leverera beställda varor samarbetar vi med leverantörer av logistik tjänster/transport företag och/eller sändnings partner: till dessa kan följande uppgifter överföras för att leverera de beställda varorna eller för deras tillkänna givande: förnamn, efter namn, post adress, e-postadress, telefonnummer (t. ex. för vidarebefordran av meddelanden). Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 (1) (b) GDPR.

1.2.5 överföring av uppgifter om utestående fordringar till leverantörer av inkasso tjänster
Om du Miss lyckas med att kvitta utestående fakturor/avbetalningar trots en upprepad påminnelse, vi kan vidarebefordra de uppgifter som krävs för utförandet av insamlingen till en inkasso byrå för förvaltnings ändamål insamling. Alternativt kan vi sälja utestående fordringar till inkasso byrå. Han blir då gäldenär och hävdar i sitt eget namn. Citywatches.se kan samar beta med kontrakterade inkasso tjänste leverantören. Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter i samband med förvaltnings insamling är artikel 6 (1) (b) GDPR. överföring av uppgifter i samband med försäljning av fordringar baseras på Art. 6 (1) (f) GDPR.

1.2.6 överföring av uppgifter till partner företag
Du har möjlighet att använda erbjudanden från tredje part på vår plattform. I dessa fall kan du ingå ett avtal direkt med vår partner till vilken de uppgifter som krävs för fullgörandet av kontraktet (t. ex. förnamn, efter namn, fakturerings-och leverans adress, e-postadress, fakturerings-och betalnings uppgifter, födelse datum, telefonnummer) överförs. Sådana fördelar som erbjuds av våra partners är igenkännliga som partner erbjudanden. Den rättsliga grunden för denna data behandling är artikel 6 (1) (b), (f) GDPR.

1.2.6.2. poster från andra säljare
För att kunna erbjuda våra kunder ett ännu större och attraktivare urval samarbetar Citywatches.se med utvalda samarbets partners som erbjuder sina produkter och tjänster för egen räkning och för eget konto på Citywatches.se online-portal.

Om du beställer en partner artikel kan ett avtal ingås endast mellan dig och partnern. Vid beställning av en sådan artikel gäller de allmänna villkoren och eventuellt integritets policyn för partnern. De allmänna villkoren och integritets policyn hos partnern kan i enskilda fall avvika från de allmänna villkoren för Citywatches.se. Genom att skicka din beställning eller – till exempel vid behandling av särskilda kategorier av person uppgifter (artikel 9 i GDPR) genom uttryckligt medgivande – godkänner du partnerns integritets policy. I det här fallet, Citywatches.se. inte är din avtals partner och, när det gäller behandlingen av uppgifterna av partnern, inte ansvarar för data skyddslagen.

Om du beställer flera artiklar från olika partners och Citywatches.se respektive avtals villkor och sekretess policy gäller för varje artikel. Dina uppgifter som behövs för transaktionen (förnamn, namn, adress, födelse datum, telefonnummer och e-postadress) kommer att lagras av Citywatches.se och vidarebefordras till vår partner för deras eget uppfyllande av avtalet. Detta kan använda din e-postadress för att skicka information om din beställning.

1,3. data behandling i reklam syfte

1.3.1. reklam
Vi har ett legitimt intresse av att använda din information i marknadsförings syfte. Vi använder följande data för vår egen marknadsföring och tredje parts marknadsförings ändamål: förnamn, efter namn, post adress, födelseår.

Dessutom har vi rätt att lagra ytterligare person uppgifter om dig i enlighet med juridiska krav för dina egna marknadsförings ändamål samt för marknadsförings ändamål av tredje part. Syftet är att förse dig med annonser orienterade enbart till dina faktiska eller upplevda behov, och inte bry dig med värdelös reklam.

En överföring av de tillagda uppgifterna till tredje part äger inte rum. Dessutom, Citywatches.se pseudonymizes/Anonymiserar person uppgifter som samlats in om dig i syfte att använda pseudonymiserad/anonymiserade data för sina egna marknadsförings ändamål samt för marknadsförings ändamål av tredje part (annonsörer).

Den pseudonymiserad/anonymiserade uppgifter kan också användas för att annonsera online individualiserad, varvid kontroll av reklam av tredje part tjänste leverantörer och/eller byråer kan göras. Den rättsliga grunden för användning av person uppgifter i marknadsförings syfte är artikel 6 (1) (f) GDPR.

Hänvisning till invändnings rätten
Du kan när som helst utan kostnad invända mot användningen av dina person uppgifter för de nämnda marknadsförings ändamålen med verkan för framtiden på cs@citywatches.se.

I den mån du motsätter dig dina uppgifter kommer dina data att blockeras för vidare bearbetning.

1.3.2. nyhets brev på våra hem sidor/applikationer vi erbjuder dig möjligheten att prenumerera på vårt nyhets brev via anmälnings boxen. För att vara säker på att inga fel har inträffat när du anger e-postadressen, använder vi den s.k. proceduren för dubbel anmälan (DOI-procedur): när du har angett din e-postadress i registrerings fältet och gett ditt medgivande till mottagandet av vårt nyhets brev, kommer att skicka en bekräftelse länk till den angivna adressen. Först när du klickar på denna bekräftelse länk kommer din e-postadress att inkluderas i vår Sänd Lista för att skicka vårt nyhets brev. Den rättsliga grunden för denna data behandling är artikel 6 (1) (a) GDPR.

Om du väljer att ta emot vårt nyhets brev under utcheckningsprocessen, kommer vi att inkludera dig i vår Sänd lista. Det finns inget dubbel-opt-in i detta fall.

Kallelse till ånger rätt
Du kan återkalla ditt medgivande när som helst med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande till cs@citywatches.se eller genom att välja bort i slutet av varje nyhets brev.

1,4. online-utseende och webbplats optimering

1.4.1. cookies – allmän information
Vi använder cookies på olika sidor för att göra besöket på vår webbplats attraktiv och för att möjliggöra användning av vissa funktioner och för att statistiskt registrera användningen av vår webbplats. Cookies är små textfiler som din webbläsare skapar automatiskt och som lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smarttelefon osv.) när du besöker vår webbplats. Cookies skadar inte din enhet, innehåller inte virus, trojaner eller annan skadlig program vara. I cookie-informationen lagras, var och en resulterar i samband med den specifika terminalen används. Detta betyder dock inte att vi omedelbart är medvetna om din identitet.

De flesta av de cookies vi använder raderas efter webbläsarsessionens (s.k. sessionscookies eller sessions-cookies). Genom detta kan vi erbjuda dig till exempel Cross-Page kundvagn, där du kan läsa av hur många objekt är för närvarande i din kundvagn och hur högt ditt nuvarande köp svärdet är. Andra cookies finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator nästa gång du besöker (s.k. permanenta cookies eller Cross-sessionscookies). I synnerhet dessa cookies tjänar till att göra vårt erbjudande användarvänligt, effektivt och säkert. Dessa filer kan till exempel tillåta dig att se information som är specifikt anpassad till dina intressen på sidan.

Naturligtvis kan du ställa in din webbläsare så att den inte lagrar våra cookies på din enhet. Hjälp-menyn på Meny raden i de flesta webbläsare visar hur du kan förhindra att din webbläsare tar emot nya cookies, hur du låter din webbläsare veta när du tar emot en ny cookie, eller hur du raderar alla cookies som du redan har fått och för att alla andra ska kunna låsa

Vänligen gör så här:

I Internet Explorer:
På menyn “verktyg” väljer du “Internet-alternativ”.
Klicka på fliken “sekretess”.
Nu kan du ställa in säkerhets inställningarna för zonen Internet. Här kan du ange om och vilka cookies som ska accepteras eller avvisas.
Bekräfta inställningen med “OK”.

I Firefox:
Välj inställningar på Verktyg-menyn.
Klicka på “Privacy”.
I rullgardinsmenyn väljer du “skapa egna inställningar”.
Nu kan du ställa in om du vill acceptera cookies, hur länge du vill behålla dessa cookies och lägga till undantag till vilka webbplatser du alltid eller aldrig vill tillåta cookies att använda.
Bekräfta inställningen med “OK”.

I Google Chrome:
Klicka på Chrome-menyn i webbläsarens verktygsfält.
Välj nu “Inställningar”.
Klicka på “Visa avancerade inställningar”.
Klicka på innehålls inställningar under sekretess.
Under “cookies” kan du konfigurera följande inställningar för cookies:
Ta bort cookies
Blockera cookies som standard • radera

Cookies och webbplats data som standard efter att webbläsaren avslutas

Tillåt undantag för cookies från vissa webbplatser eller domäner
Data insamling och lagring kan avaktiveras när som helst med framtida effekt i denna webbläsare här.

Vi påpekar dock att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.

I den mån dessa cookies och/eller information som finns där är person uppgifter, är den rättsliga grunden för data behandling artikel 6 (1) (f) GDPR. Vårt intresse av att optimera vår webbplats anses vara motiverat i den mening som anges i nämnda bestämmelse.

1.4.2. Google Analytics
Vi använder Google Analytics, en webb analys tjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”), i syfte att designa och kontinuerligt optimera våra webbplatser i enlighet med artikel 6 punkt 1 (f) GDPR. Google Analytics använder så kallade “cookies”, textfiler som lagras på din dator och som gör att du kan analysera användningen av webbplatsen. I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användnings profiler och cookies används. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats

Typ av webbläsare/version,
Använt operativ system,
Referrer-URL (den tidigare besökta sidan),
Värddator namn för den anslutande datorn (IP-adress),
Tid för serverbegäran.
På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsens aktivitet och Internet användning till webbplatsens operatör. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies genom att en motsvarande inställning av din webbläsare program vara; Observera dock att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Du kan också samla in data som genereras av cookien och relaterade till din användning av webbplatsen kan du välja bort Google Analytics spårning härifrån-

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

1.4.4. Google AdWords
Vår webbplats använder Google AdWords-tjänsten. Google AdWords är ett online annonserings program som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Å ena sidan använder vi remarketing-funktionen i Google AdWords-tjänsten. Med remarketing-funktionen kan vi Visa användare av vår webbplats på andra webbplatser i Googles Display-nätverk (på Google, så kallade Google-annonser eller andra webbplatser) som baseras på deras intressen. För detta, är samspelet mellan användare på vår webbplats analyseras, t. ex. som erbjuder användaren var intresse rad av, för att kunna Visa riktad reklam till användare även efter att ha besökt vår hem sida på andra webbplatser. Google lagrar ett nummer i webbläsarna för användare som besöker vissa av Googles tjänster eller webbplatser i Googles Display-nätverk. Detta nummer, som kallas en “cookie”, registrerar besöken av dessa användare. Detta nummer används för att unikt identifiera en webbläsare på en viss dator och inte för att identifiera en person; person uppgifter kommer inte att lagras. Den rättsliga grunden för denna data behandling är artikel 6 (1) (f) GDPR.

Du kan inaktivera användningen av cookies från Google genom att följa länken nedan och ladda ner och installera Plug-in som finns: www.google.com/settings/ads/plugin

För mer information om Google remarketing och Googles integritets policy, vänligen besök: www.google.com/privacy/ads/

1.4.5. Google konverterings spårning

Vi använder också s.k. konverterings spårning när du använder Google AdWords-tjänsten. När du klickar på en annons som hanteras av Google kommer en cookie för konverterings spårning att placeras på din dator/enhet. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar, innehåller inga person uppgifter och används därför inte för person identifikation. Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverterings statistik för AdWords-annonsörer som har valt konverterings spårning.

Den rättsliga grunden för denna data behandling är artikel 6 (1) (f) GDPR.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att en motsvarande inställning av din webbläsare program vara; Observera dock att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du välja bort intressebaserade annonser på Google och intressebaserade Google-annonser på webben (i Googles Display-nätverk) i webbläsaren genom att stänga av eller stänga av https://www.google.com/settings/adshttps://www.aboutads.info/choices. För mer information om dina preferenser och sekretess på Google, vänligen besök: https://www.google.com/intl/se/policies/privacy/?fg=1

1.4.7. Targeting
The so-called targeting measures listed below and used by us are implemented on the basis of Article 6 (1) (f) GDPR. We use the targeting measures that we use to ensure that only advertisements that are based on your actual or supposedly interests-oriented advertising are displayed on your end devices and that you are not bothered with advertisements that are of no interest to you.

1.4.8.1. Onsite Targeting
Our website uses cookie information to collect and evaluate ad serving optimization information. For example, this information may contain information about which products you have viewed on our websites / applications. The collection and evaluation is done exclusively pseudonym and does not allow us to identify you. In particular, the information will not be matched with personally identifiable information about you. On the basis of the information, we can show you on our site offers that are specifically geared to your interests, as they result from your previous user behaviour.

1.4.8.2. Retargeting
We also use retargeting technologies from external service providers, such as the Pixel of Facebook Ireland Limited. Retargeting allows us to make our online offer more interesting to you. In this way, we can specifically target those users of online advertising who have already taken an interest in our shop and our products on the websites of our partners. From studies we know that the display of personalized, interest-based advertising for the Internet user is more interesting than advertising, which has no such personal reference.

For this purpose, a cookie is set, with which interest data are collected using pseudonyms. On the basis of this information, you will be shown interest-based advertisements for our offers on the websites of our partners. No personally identifiable information will be stored and no user profiles will be merged with personally identifiable information about you.

You have the option to enable or disable the collection of data for the purpose of personalized advertising. A cookie will then be set that permanently prevents the collection of data, unless you select this cookie in your browser or delete it using the “Delete all cookies” function. The contradiction can be repeated at any time.

1.4.9. Advertising partners / third party cookies
We work with advertising partners to make the online offer on our site even more interesting to you. For this purpose, cookies are set by our advertising partners when visiting our site (so-called third-party cookies). In the cookies of our advertising partners information is also stored using pseudonyms about your user behaviour and your interests when visiting our site. Partly also information is recorded, which resulted before the visit of our side on other sides. This information will be used to show you interest-based advertisements of our advertising partners. No personal data will be stored and no user profiles will be merged with personal data.

You can prevent the interest-based advertising of our advertising partners by a corresponding cookie setting in your browser.

1.4.10. alternativ för invändning/opt-out
Förutom de avaktiveringsmetoder som redan beskrivits kan du i allmänhet förhindra de beskrivna teknikerna genom att ange en motsvarande cookie i din webbläsare. Dessutom har du möjlighet att avaktivera preferensen baserad annonsering med hjälp av preferensen Manager finns här.

1,5. insticks program för sociala medier
Vi använder sociala insticks program från Facebook, Google + och Twitter på vår webbplats baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR för att göra vårt företag mer känt. Det bakomliggande kommersiella syftet ska betraktas som ett legitimt intresse i den mening som avses i GDPR. Ansvaret för den verksamhet som överensstämmer med data skyddet ska garanteras av deras respektive leverantörer.

Syftet med och omfattningen av data insamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna från respektive leverantör, samt dina relaterade rättigheter och inställnings alternativ för att skydda din integritet, hänvisas till respektive sekretess policy för leverantören , som vi länkar i följande.

Genom att logga ut från sociala medier och ta bort cookies kan du förhindra att sociala nätverk associerar din insamlade information med ditt sociala nätverks användar konto under ditt besök på vår webbplats. Om du inte vill att sociala nätverk ska direkt associera data som samlats in via vår webbplats med din profil, måste du logga ut från de relevanta sociala nätverken innan du besöker vår webbplats.

1.5.1. Facebook, Google + och YouTube
Den här webbplatsen använder sociala insticks program från Facebook och Google (Google + och YouTube). Dessa erbjudanden från de amerikanska företagen Facebook och Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)).

Om du besöker en sida som innehåller en sådan insticksmodul kommer din webbläsare att ansluta till Facebook eller Google och innehållet kommer att läsas in från dessa sidor. Ditt besök på den här webbplatsen kan spåras av Facebook och Google, även om du inte aktivt använder funktionen social plugin. Om du har ett konto på Facebook eller Google kan du använda en sådan social plugin och dela information med dina vänner. Citywatches.se har ingen inverkan på innehållet i plugins och överföring av information.

På deras webbplatser, Facebook och Google ger detaljerad information om omfattningen, arten, syftet och behandlingen av dina data. Här hittar du också ytterligare information om dina rättigheter och inställnings möjligheter för att skydda din integritet.

Facebook sekretess policy: https://www.facebook.com/about/privacy

Googles sekretess policy: https://www.google.com/intl/se/policies/privacy

1.5.2. Pinterest
Denna webbplats innehåller insticksmoduler från Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”). Pinterest plugin kan kännas igen av “PIN IT Button” på vår webbplats.

Om du klickar på Pinterest “PIN IT-knappen” när du är inloggad på ditt Pinterest-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Pinterest-profil. På så sätt kan Pinterest koppla ditt besök till våra sidor med ditt användar konto. Vi påpekar att vi inte är medvetna om innehållet i de överförda uppgifterna och hur de används av Pinterest. För mer information, se sekretess policyn för Pinterest: https://about.pinterest.com/se/privacy

1.5.3. Twitter
Denna webbplats innehåller också funktioner i Twitter-tjänsten. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (“Twitter”). Genom att använda Twitter och funktionen “Re-Tweet” är webbplatserna du besöker länkade till ditt Twitter-konto och delas med andra användare. Dessa data överförs också till Twitter. Din webbläsare gör en direkt anslutning till servrarna på Twitter och överför data till Twitter.

Vi påpekar att vi inte är medvetna om innehållet i de överförda uppgifterna och hur de används av Twitter. För mer information, se sekretess policyn för Twitter: https://twitter.com/privacy

Du kan ändra dina sekretess inställningar på Twitter i konto inställningar https://twitter.com/account/settings.

1.5.4. Instagram
Denna webbplats integrerar också plugins från Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (“Instagram”). Instagram-insticksprogrammet kan identifieras av “Instagram-knappen” på vår sida.

Om du klickar på “Instagram Button” när du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil. På så sätt kan Instagram koppla ditt besök till våra sidor med ditt användar konto. Observera att vi inte är medvetna om innehållet i inlämnade data och deras användning av Instagram. För mer information, se Instagram Privacy Policy: https://instagram.com/about/legal/privacy

1.5.5. WhatsApp
Denna webbplats kan också använda en WhatsApp (WhatsApp Share Button)-knappen. Med den här knappen kan du dela innehåll från webbplatsen via WhatsApp-appen på din mobil telefon. Knappen är en hyperlänk. När knappen visas på denna webbplats, inga person uppgifter överförs till operatören av WhatsApp eller annan tredje part. När du använder WhatsApp knappen, kommer WhatsApp operatören lära sig vad innehåll delas och att knappen har använts på denna webbplats. För mer information om hantering av person uppgifter av WhatsApp operatören, se operatörens integritets policy: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

1,6. kund konto/användar konto
För att ge dig största möjliga komfort, erbjuder vi dig permanent lagring av dina person uppgifter i ett lösenordsskyddat kund konto/användar konto.

Investeringen av kund kontot är GRDS frivilligt. Om du skapar ett kund konto, är behandlingen av dina data som samlas in här baserat på artikel 6 punkt 1 bokstav b) GDPR. När du har konfigurerat ett kund konto krävs ingen återregistrering. Dessutom kan du när som helst Visa och ändra de data som lagras på ditt kund konto.

Endast om du vill göra beställningar via vår hem sida/ansökan, är öppnandet av ett kund konto för utförandet av kontraktet obligatoriskt.

Förutom de data som begärs under en order måste du ange ett självvalt lösen ord för att ställa in ett kund konto. Detta fungerar tillsammans med din e-postadress för åtkomst till ditt kund konto. Vänligen behandla dina personliga åtkomst data konfidentiellt och i synnerhet inte göra det tillgängligt för obehöriga tredje parter. Observera att även efter att ha lämnat vår webbplats, kommer du automatiskt att loggas in, om du inte aktivt logga ut.

Du har möjlighet att ta bort ditt kund konto när som helst. Observera dock att detta inte innebär att uppgifterna i kund kontot kan raderas när du har beställt en från oss. Radering av dina data sker automatiskt efter att våra kommersiella och skatterättsliga lagrings åtaganden har löpt ut. Den rättsliga grunden för denna ytterligare data behandling är artikel 6 (1) (c) GDPR och artikel 6 (1) (f) GDPR.

1,7. kontakta oss
Du har möjlighet att kontakta oss på flera sätt. Via e-post, per telefon, chatt eller post. När du kontaktar oss kommer vi att använda den personliga information som du lämnar till oss frivilligt i det enda syftet att kontakta dig och behandla din begäran.

Den rättsliga grunden för denna data behandling är artikel 6 (1) (a), artikel 6 (1) (b), artikel 6 (1) (c) GDPR och artikel 6 (1) (f) GDPR.

1,8. kund
Recensioner/kommentarer – om användare lämnar kommentarer eller andra inlägg på webbplatsen, kommer deras IP-adresser att baseras på våra legitima intressen i den mening som avses i art. 6 punkt. 1 bokstav f). DSGVO lagras i 7 eller 14 dagar. Detta är för vår egen säkerhet, om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och bidrag (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda, etc.).

1,9. övriga användar innehåll
Du har möjlighet att publicera ditt eget innehåll på webbplatsen på olika punkter (t. ex. Produktrecensioner, kommentarer, etc.). När du skickar en kommentar, rekommendation eller granskning av produkter, varumärken och stilar bearbetar vi all personlig information som du frivilligt anger i kommentarerna eller klassificeringarna. Du kan redigera innehåll på webbplatsen publicera under en pseudonym och/eller ditt förnamn och förkortad efter namn.

Den rättsliga grunden för denna data behandling är artikel 6 (1) (a), artikel 6 (1) (b) och artikel 6 (1) (f) GDPR.

1,10 betalningar
Vi bearbetar din betalnings information i syfte att hantera betalningar, till exempel om du köper eller använder en produkt och/eller tjänst via webbplatsen. Beroende på betalnings metod kommer vi att vidarebefordra dina betalnings uppgifter till tredje part (t. ex. kredit korts betalningar till din kredit korts leverantör).

Den rättsliga grunden för denna data behandling är artikel 6 (1) (a), artikel 6 (1) (b), DSGVO och artikel 6 (1) (f) GDPR.

1.10.1. PayPal
När du betalar via PayPal kommer dina betalnings uppgifter att vidarebefordras till PayPal. PayPal reserverar sig för betalnings metoder kredit kort via PayPal, direkt debitering via PayPal eller-om det erbjuds-“köp på konto” via PayPal utförandet av en kredit kontroll. Resultatet av kredit kontrollen av den statistiska sannolikheten för fallissemang används av PayPal i syfte att besluta om tillhandahållandet av respektive betalnings metod. Kredit rapporten kan innehålla sannolikhets värden (s.k. poäng värden). När det gäller poäng värden inkluderas i resultatet av kredit rapporten. Dessa har sin grund i en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Beräkningen av Poängvärdena omfattar bland annat adress uppgifter. Ytterligare information om data skydd, bland annat till de använda kredit instituten, se sekretess policyn för PayPal:

https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

1.10.4 dina rättigheter

1.10.5.1. översikt
Utöver rätten till återkallande av ditt medgivande till oss, är följande ytterligare rättigheter tillgängliga för dig om de respektive rättsliga kraven gäller:

Rätten till information om dina person uppgifter som lagrats av oss (artikel 15 i GDPR), i synnerhet kan du lämna information om behandlings ändamål, kategori av person uppgifter, de kategorier av mottagare som dina uppgifter har lämnats ut till, den planerade lagrings perioden ursprunget till sina uppgifter, om de inte samlats in direkt från dig;
Rätt att korrigera felaktiga eller korrekta uppgifter (artikel 16 i GDPR),
Rätten att radera dina lagrade uppgifter (artikel 17 i GDPR), i den mån inga juridiska eller avtalsmässiga lagrings perioder eller andra rättsliga skyldigheter eller rättigheter för vidare lagring av oss måste iakttas,
Rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter (art. 18 GDPR), när det gäller riktigheten av uppgifterna är omtvistad av dig. Om du köper via webbplatsen produkter/tjänster från partners, ovan nämnda rättigheter gäller för våra partner i enlighet med detta. Om du vill hävda de ovan nämnda rättigheterna gentemot våra partners, kontakta respektive partner direkt.
Rätten till dataportabilitet enl. art. 20 DSGVO, det vill säga rätten att överföra utvalda uppgifter som lagrats i ett standardiserat, maskinläsbart format, eller att begära överföring till en annan ansvarig person.
Rätten att klaga hos en tillsynsmyndighet.
Du kan hävda de ovan nämnda rättigheterna som du har gentemot oss under cs@citywatches.se.

Om du köper produkter/tjänster från partners via webbplatsen, gäller de ovan nämnda rättigheterna för våra partner i enlighet med detta. Om du vill hävda de ovan nämnda rättigheterna gentemot våra partners, kontakta bara respektive partner direkt.

Du kan också begära information om dina lagrade person uppgifter.

1.10.5.3. rätt till invändning
Enligt villkoren i artikel 21 (1) GDPR kan data behandling inväntas mot av skäl som uppkommer ur den registrerades särskilda situation.

Ovanstående generella rätt till invändning gäller för alla behandlings ändamål som beskrivs i denna sekretess policy, som behandlas på grund val av artikel 6 (1) (f) GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten att invända mot data behandling i reklam syfte är vi enligt GDPR endast skyldiga att genomföra en sådan generell invändning om du ger oss skäl som är av tvingande betydelse (t. ex. en möjlig fara för liv eller hälsa).

1.10.5.4 ånger rätt
I den mån vi bearbetar data på grund val av ditt medgivande har du rätt att när som helst återkalla ditt medgivande. Återkallandet av medgivandet innebär inte att den behandling av uppgifter som görs på grund val av medgivandet fram till tidpunkten för återkallandet blir verkningslös.

1.10.6. data säkerhet
Alla överförda person uppgifter, inklusive dina betalnings uppgifter, överförs med den allmänt accepterade och säkra SSL-standarden (Secure Socket Layer). SSL är en säker och beprövad standard som också används i Internet bank. Du kommer att se en säker SSL-anslutning, inklusive bifogade s på http (dvs. https://…) i adress fältet i din webbläsare eller lås ikonen längst ner i din webbläsare.

För övrigt använder vi lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhets åtgärder för att skydda dina person uppgifter som lagras mot oss mot manipulation, partiell eller fullständig förlust och mot obehörig åtkomst av tredje part. Våra säkerhets åtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

1.10.6.1. spoofing, spam och phishing varningar
Säkerheten för våra kunders data är vår högsta prioritet. Nedan skulle vi vilja ge dig några säkerhets anvisningar.

Akta dig för så kallade phishing och spoofing försök

I denna bluff mesh, tyvärr, varumärket Citywatches.se missbrukas som en förmodad avsändare. Specifikt innebär detta att konsumenterna får falska e-postmeddelanden på uppdrag av Citywatches.se. Dessa e-postmeddelanden är ofta baserade på Citywatches.se. Varumärkes utformning och kan vara svårt att skilja från äkta e-post från Citywatches.se.

Bedragare vill utnyttja förtroendet mellan Citywatches.se och våra kunder och därmed stjäla känsliga data (t. ex. inloggning, kund information, betalnings information) eller installera skadlig program vara (t. ex. virus eller trojaner) på din dator eller smartphone.

Skapandet av dessa e-postmeddelanden och sjöfarten kommer inte att ske genom Citywatches.se, även om vårt namn bör användas som avsändare. Tyvärr kan Citywatches.se inte påverka sändningen av dessa olagliga e-postmeddelanden.

Här är några funktioner som hjälper dig att känna igen e-post från Citywatches.se:

 • Citywatches.se ber dig inte om personlig information via e-post, och inte heller ber Citywatches.se dig om bekräftelse av personlig information genom en länk i ett e-postmeddelande.
 • Du kommer att få order bekräftelser och fakturor från Citywatches.se endast för beställningar som du faktiskt har gjort.
 • Citywatches.se skickar endast e-post med bifogade filer om du har begärt dem explicit från oss (t. ex. bruksanvisning).
 • Mail från Citywatches.se bör inte ha några stavfel och grammatiska fel, eftersom de alltid korrekturläses före leverans.


Hur man korrekt hantera spam, phishing och spoofing e-post:

 • Vi rekommenderar att du raderar misstänkta e-postmeddelanden omedelbart.
 • Öppna aldrig länkar och bilagor i misstänkta e-postmeddelanden eller avslöja personlig information.
 • Om du av misstag har klickat på länkarna i e-postmeddelandet ändrar du webbplatsens lösen ord direkt under mitt konto. Vi rekommenderar också att du utför en virus genomsökning på datorn.
 • Om någon ovanlig eller misstänkt information om beställningar eller din kund information finns med i e-postmeddelandet loggar du in på mitt konto. Där kommer du att se alla de faktiska beställningar du har placerat och du kan kontrol lera order status och faktura nummer. Ange adressen till webbplatsen manuellt i adress fältet i webbläsaren. Detta kommer att hindra dig från att ledas till bedrägliga webbplatser via en länk i e-postmeddelandet.

Vår spets och service för dig: om du någonsin osäker, bara skicka oss ett e-mail till: cs@citywatches.se

1.10.6.2. viktiga anmärkningar om att skydda dina data
I dagens uppkopplade värld är obehörig åtkomst till personligt identifierbar information en realitet som individer och företag står inför varje dag. Det är en stor utmaning utan tvekan.

Eftersom sekretessen är vår högsta prioritet investerar vi i säkerheten i våra system och övervakar dem kontinuerligt. För när du köper online på webbplatsen anförtror du oss information om dig själv. Säkerheten för denna information är viktig för oss. Eftersom du också kan göra något för att skydda mot obehörig åtkomst av tredje part till din information, vi skulle vilja ge dig några råd om hur du hanterar din information på ett säkert sätt.

Hur kan jag skydda mina person uppgifter?
I grund och botten: skydda ditt kund konto och även din dator, laptop eller din mobila enhet med säkra lösen ord och PIN-koder som bara du vet! Se också till att logga ut efter varje online-köp på webbplatsen.

Se till att du alltid använder dina lösen ord för bara ett konto! Använd aldrig ett lösen ord för olika leverantörer eller portaler. Kontrol lera om du kan använda det lösen ord som valts för webbplatsen på andra webbplatser också. Om så är fallet, rekommenderar vi starkt att du ändrar alla lösen ord omedelbart.

Skriv inte ner lösen orden på ett fritt åtkomligt ställe. Återigen, se till att bara du har till gång till lösen ord.

Hur skapar jag ett säkert lösen ord?
Lösen ord bör väljas så att de inte lätt kan gissas, till exempel, inga vanliga ord från vardagen, namn eller namn på släktingar. Om du vill göra lösen ordet ännu säkrare rekommenderas den kombinerade användningen av versaler och gemener, siffror och specialtecken.

Finns det några andra saker jag bör tänka på?
Om du någonsin använder en allmänt tillgänglig dator, se alltid till att du loggar ut efter ditt besök på citywatches.se.

Om du tar emot oönskad e-post utan konkret kontakt, ber dig att uppge webbplatsens lösen ord eller ger information om betalnings information, Vänligen ignorera detta och kontakta oss omedelbart på cs@citywatches.se. Vi kommer att utreda dessa incidenter.